Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Anto­nín Pátek, zapsa­ný v živ­nos­ten­ském rejstří­ku
Se síd­lem: Kmo­cho­va 517/2, 150 00, Pra­ha 5
IČ: 01322044
ID DS: cfd7kk2
Kon­takt­ní email: tonda@tondapatek.cz
Čís­lo účtu: 1294763015/3030
(dále též jen „Zho­to­vi­tel“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Zho­to­vi­tel je pod­ni­ka­te­lem pod­ni­ka­jí­cím v oblas­ti gra­fic­ké tvor­by, DTP (tzv. „desktop pub­lishing“) a webo­vých strá­nek.
  2. Tyto obchod­ní pod­mín­ky se vzta­hu­jí na smluv­ní vzta­hy, kte­ré byly mezi Zho­to­vi­te­lem a kli­en­tem zalo­že­ny smlou­vou o vytvo­ře­ní díla (dále „Smlou­va“).
 2. Uzavření a předmět Smlouvy

  1. Smlou­va je uza­vře­na oka­mži­kem při­je­tím nabíd­ky Zho­to­vi­te­le kli­en­tem. Nabíd­ka musí obsa­ho­vat ale­spoň:
    • iden­ti­fi­ka­ci kli­en­ta
    • iden­ti­fi­ka­ci poža­do­va­né­ho díla
    • výši odmě­ny za tvor­bu díla a výši odmě­ny za udě­le­ní licen­ce.
  2. Není-li výše odmě­ny za udě­le­ní licen­ce v nabíd­ce uve­de­na, pla­tí, že licen­ce je bez­úplat­ná, nevy­plý­vá-li z před­cho­zí komu­ni­ka­ce stran, že k neu­ve­de­ní této polož­ky došlo z nedba­los­ti nebo pro­to, že kon­krét­ní výše odmě­ny za licen­ci bude stra­na­mi doda­teč­ně dohod­nu­ta.
  3. Smlou­vu lze uzavřít písem­ně, kdy za písem­nost se pova­žu­je i elek­tro­nic­ká komu­ni­ka­ce stran.
  4. Zho­to­vi­tel se zava­zu­je pro­vést pro kli­en­ta na svůj náklad a nebez­pe­čí dílo vyme­ze­né ve Smlou­vě a kli­ent se zava­zu­je dílo pře­vzít a zapla­tit Zho­to­vi­te­li cenu ve výši a za pod­mí­nek sjed­na­ných ve Smlou­vě a těch­to vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mín­kách (dále „VOP“).
 3. Předání Díla

  1. Kli­ent se zava­zu­je pře­dat Zho­to­vi­te­li veš­ke­rá data potřeb­ná pro zho­to­ve­ní Díla.
  2. Kli­ent se zava­zu­je upřes­nit k žádosti Zho­to­vi­te­le svou před­sta­vu a své poža­dav­ky na podo­bu Díla a Zho­to­vi­tel se zava­zu­je pod­le mož­nos­tí těm­to před­sta­vám a poža­dav­kům kli­en­ta vyho­vět, leda­že by to před­sta­vo­va­lo obtíž­nou pře­káž­ku ve spl­ně­ní para­me­t­rů Díla nebo niko­li zane­dba­tel­né zvý­še­ní nákladů/úsilí na vytvo­ře­ní Díla. Pro vylou­če­ní pochyb­nos­tí je kli­ent sro­zu­měn a sou­hla­sí s tím, že pří­ka­zy kli­en­ta Zho­to­vi­tel při pro­vá­dě­ní Díla vázán není.
  3. Pře­dá­ním plně­ní se rozu­mí zaslá­ní Díla v podo­bě .pdf (.jpg, .tiff, webo­vé strán­ky, .png či jiný dohod­nu­tý for­mát bez vrs­tev, fon­tů) na e‑mail Kli­en­ta, není-li tako­vý e‑mail znám, pak na adre­su Kli­en­ta, není-li stra­na­mi dohod­nu­to jinak. Kli­ent je sro­zu­měn s tím, že sjed­na­né plně­ní neza­hr­nu­je pře­dá­ní zdro­jo­vých souborů/kódů. Kli­ent je opráv­něn poža­do­vat ode­vzdá­ní zdro­jo­vých souborů/kódů pou­ze v pří­pa­dě, že tyto Zho­to­vi­te­li posky­tl za úče­lem jejich úpra­vy a tedy za úče­lem rea­li­za­ce před­mě­tu Smlou­vy.
  4. V pří­pa­dě potře­by dodá­ní dat a pod­kla­dů potřeb­ných pro zho­to­ve­ní Díla je povi­nen tyto data a pod­kla­dy kli­ent dodat bez­od­klad­ně. V pří­pa­dě, že dodá­ní ze stra­ny kli­en­ta trvá dobu del­ší než jeden den, pro­dlu­žu­je se datum pře­dá­ní Díla o dél­ku pro­dle­ní kli­en­ta.
  5. Pokud Zho­to­vi­tel pro­ve­de Dílo před sjed­na­nou lhů­tou a vyzve kli­en­ta k pře­vze­tí Díla, je kli­ent povi­nen Dílo pře­vzít v tom­to dří­věj­ším ter­mí­nu.
 4. Odměna za Dílo, platební podmínky

  1. Odmě­nu tvo­ří tyto čás­ti:
   1. 50 % odmě­ny nále­ží Zho­to­vi­te­li za vypra­co­vá­ní jed­né ver­ze návr­hu Díla (tzv. ski­cov­né), není-li stra­na­mi dohod­nu­to jinak,
   2. 50 % odmě­ny nále­ží Zho­to­vi­te­li za vypra­co­vá­ní koneč­né podo­by Díla.
  2. Vypra­co­vá­ní kaž­dé dal­ší ver­ze návr­hu Díla je zpo­plat­ně­no v závis­los­ti na časo­vé nároč­nos­ti, kdy odmě­na za tako­vý dal­ší návrh je urče­na jako náso­bek vyna­lo­že­né­ho času Zho­to­vi­te­le a saz­by 950 Kč/hod. prá­ce vč. DPH (Zho­to­vi­tel není plát­ce DPH). Při objed­náv­ce vypra­co­vá­ní dal­ší ver­ze kli­en­tem Zho­to­vi­tel uve­de odha­do­va­nou časo­vou nároč­nost. Při schvá­le­ní této díl­čí prá­ce je kli­ent povi­nen zapla­tit zálo­hu ve výši 100 %. Na tuto díl­čí smlou­vu se vzta­hu­jí tyto VOP obdob­ným způ­so­bem. Zálo­ha bude započ­te­na pro­ti náro­ku Zho­to­vi­te­le na úhra­du odmě­ny za sjed­na­ný díl­čí návrh.
  3. Nárok na odmě­nu uve­de­nou v odst. 1, řád­ku 1. toho­to člán­ku Zho­to­vi­te­li vzni­ká zaslá­ním nebo zpří­stup­ně­ním návr­hu Díla kli­en­to­vi.
  4. Nárok na odmě­nu uve­de­nou v odst. 1, řád­ku 2. toho­to člán­ku Zho­to­vi­te­li vzni­ká zaslá­ním nebo zpří­stup­ně­ním koneč­né podo­by Díla kli­en­to­vi.
  5. Není-li sta­no­ve­no jinak, je odmě­na splat­ná do 10 dnů od vysta­ve­ní pří­sluš­né­ho daňo­vé­ho dokla­du.
  6. Kli­ent je povi­nen zapla­tit Zho­to­vi­te­li zálo­hu na plně­ní ve výši 50 % sjed­na­né odmě­ny vč. DPH. Zálo­ha je splat­ná do 5 dnů od uza­vře­ní smlou­vy. Smluv­ní stra­ny sjed­ná­va­jí, že zálo­ha bude započ­te­na pro­ti náro­ku Zho­to­vi­te­le na úhra­du odmě­ny za ski­cov­né.
  7. Zho­to­vi­tel je povi­nen zapo­čít a pokra­čo­vat s pra­cí na Díle tepr­ve po při­čte­ní zálo­hy uve­de­né v před­cho­zím odstav­ci na účet Zho­to­vi­te­le. V pří­pa­dě pro­dle­ní s úhra­dou záloh se o dobu pro­dle­ní kli­en­ta pro­dlu­žu­jí rov­něž lhů­ty k plně­ní Zho­to­vi­te­le.
  8. Odmě­na uve­de­ná v tom­to člán­ku neza­hr­nu­je nákla­dy potřeb­né k pří­pad­né­mu úplat­né­mu zajiš­tě­ní pod­kla­dů pro Dílo (zejmé­na foto­gra­fií a jiných děl ve smys­lu autor­ské­ho záko­na).
  9. V pří­pa­dě výslov­né­ho ujed­ná­ní stran o tom, že plně­ní Zho­to­vi­te­le bude zahr­no­vat pře­dá­ní zdro­jo­vých souborů/kódů, je kli­ent za poskyt­nu­tí těch­to souborů/kódů povi­nen Zho­to­vi­te­li zapla­tit dal­ší odmě­nu ve výši pěti­ná­sob­ku sjed­na­né odmě­ny za Dílo, není-li stra­na­mi sta­no­ve­no jinak. Soubory/kódy budou Kli­en­to­vi poskyt­nu­ty do 5 pra­cov­ních dnů od uhra­ze­ní této část­ky Zho­to­vi­te­li. Bude-li tato část­ka Zho­to­vi­te­li v plné výši uhra­ze­na pře­de dnem vyho­to­ve­ní Díla, budou soubory/kódy kli­en­to­vi pře­dá­ny spo­lu s pře­dá­ním Díla pod­le čl. 3, Pře­dá­ní Díla, těch­to VOP.
 5. Postup v případě zjištění vad či nedodělků

  1. Dílo, resp. jeho pří­sluš­ná část, bude Zho­to­vi­te­lem pře­dá­na a kli­en­tem pře­vza­ta i teh­dy, když v Díle nebo někte­ré jeho čás­ti budou vady či nedo­děl­ky, kte­ré však samy o sobě ani ve spo­je­ní s jiný­mi pod­stat­ným způ­so­bem nebrá­ní funkč­nos­ti a mož­nos­ti uží­vá­ní Díla, resp. jeho pří­sluš­né čás­ti.
  2. Bude-li mít Dílo nebo jeho část vady či nedo­děl­ky, kte­ré pod­stat­ným způ­so­bem brá­ní jeho funkč­nos­ti a mož­nos­ti uží­vá­ní, může kli­ent odmít­nout Dílo nebo jeho část pře­vzít. Smluv­ní stra­ny jsou povin­ny o tom sepsat zápis, ve kte­rém kli­ent uve­de důvo­dy nepře­vze­tí Díla nebo jeho čás­ti a Zho­to­vi­tel uve­de k vytý­ka­ným vadám či nedo­děl­kům své sta­no­vis­ko.
  3. Kli­ent je povi­nen bez zby­teč­né­ho odkla­du po pře­dá­ní Díla nebo jeho čás­ti otes­to­vat všech­ny funk­ci­o­na­li­ty. Pří­pad­né vady či nedo­děl­ky je kli­ent povi­nen písem­ně vytknout Zho­to­vi­te­li ve lhů­tě 5 kalen­dář­ních dnů od pře­vze­tí pří­sluš­né čás­ti Díla. Neu­či­ní-li tak, jeho prá­va domá­hat se náro­ků z titu­lů odpo­věd­nos­ti za vady a odpo­věd­nos­ti za ško­du zani­ka­jí, leda­že by šlo o vady či nedo­děl­ky, kte­ré nemoh­ly být zjiš­tě­ny ani při vyna­lo­že­ní nále­ži­té pozor­nos­ti. Vady či nedo­děl­ky, kte­ré nemoh­ly být zjiš­tě­ny ani při vyna­lo­že­ní nále­ži­té pozor­nos­ti, je kli­ent povi­nen písem­ně vytknout Zho­to­vi­te­li ve lhů­tě 5 kalen­dář­ních dnů od jejich zjiš­tě­ní, nej­poz­dě­ji však do jed­no­ho roku od pře­vze­tí posled­ní z čás­tí Díla.
  4. Zho­to­vi­tel se zava­zu­je vady a nedo­děl­ky vytknu­té mu v sou­la­du s těmi­to VOP odstra­nit do 10 pra­cov­ních dnů od doru­če­ní výzvy k jejich odstra­ně­ní. Nákla­dy na pří­pad­né odstra­ně­ní vad a nedo­děl­ků nese Zho­to­vi­tel.
  5. Vzhle­dem k pova­ze Díla si smluv­ní stra­ny sjed­na­ly, že kli­ent není opráv­něn odstra­nit pří­pad­né vady či nedo­děl­ky Díla ve vlast­ní režii, leda­že by mu k tomu kon­krét­ní­mu úče­lu dal Zho­to­vi­tel svůj výslov­ný před­cho­zí sou­hlas, nebo pokud by Zho­to­vi­tel bez důle­ži­té­ho důvo­du tyto vady či nedo­děl­ky neod­stra­nil ve lhů­tě dle před­cho­zí­ho odstav­ce této smlou­vy.
  6. Pro před­chá­ze­ní pří­pad­ným budou­cím spo­rům si smluv­ní stra­ny sjed­ná­va­jí, že za vadu Díla nebo jeho čás­ti se nepo­va­žu­je sub­jek­tiv­ní posou­ze­ní este­tič­nos­ti Díla nebo jeho čás­ti, pokud Dílo z objek­tiv­ní­ho hle­dis­ka odpo­ví­dá pro­ka­za­tel­né­mu zadá­ní ze stra­ny kli­en­ta v době uza­vře­ní Smlou­vy.
 6. Práva duševního vlastnictví

  1. Kli­ent pro­hla­šu­je, že v pří­pa­dě dodá­ní pod­kla­dů pro plně­ní ze Smlou­vy je opráv­ně­ným uži­va­te­lem pod­kla­dů a děl (dále jen „Pod­kla­dy“), a že neo­zná­mí-li Zho­to­vi­te­li jinak, je rov­něž opráv­něn s těmi­to Pod­kla­dy naklá­dat, zejmé­na je opráv­něn udě­lit k uži­tí těch­to děl sou­hlas, licen­ci, pod­li­cen­ci či majet­ko­vá prá­va k dílu postou­pit, dále má sou­hlas auto­ra s úpra­va­mi díla, s jeho spo­je­ním s jiným dílem nebo zařa­ze­ním do sou­bor­né­ho díla a ten­to sou­hlas je pře­no­si­tel­ný i vůči tře­tím oso­bám. Uká­že-li se být toto pro­hlá­še­ní neprav­di­vé, odpo­ví­dá kli­ent za způ­so­be­nou ško­du.
  2. Je-li před­mě­tem Smlou­vy vytvo­ře­ní a dodá­ní díla, kte­ré spl­ňu­je nále­ži­tos­ti autor­ské­ho díla ve smys­lu z.č. 121/2000 Sb., autor­ské­ho záko­na:
   1. kli­ent je opráv­něn dílo užít pro své pod­ni­ka­tel­ské i nepod­ni­ka­tel­ské úče­ly,
   2. kli­ent není opráv­něn dílo upra­vo­vat,
   3. kli­ent je opráv­něn dílo spo­jit s jiným dílem či jej zařa­dit do díla sou­bor­né­ho,
   4. kli­ent je opráv­něn dílo roz­mno­žo­vat bez množ­stev­ní­ho ome­ze­ní, kli­ent není opráv­něn udě­lit k dílu pod­li­cen­ci a sou­hlas v roz­sa­hu jeho práv vyplý­va­jí­cích z toho­to člán­ku a odstav­ce,
   5. kli­ent není opráv­něn postou­pit svá opráv­ně­ní k dílu mu vyplý­va­jí­cí z toho­to člán­ku a odstav­ce,
   6. kli­ent není opráv­něn dílo užít způ­so­bem sni­žu­jí­cím jeho důstoj­nost,
   7. kli­ent není povi­nen uvá­dět u díla název Zho­to­vi­te­le a/nebo jeho logo,
   8. kli­ent není povi­nen dílo užít.
  3. K dílu, kte­ré je výsled­kem plně­ní Smlou­vy, udě­lu­je Zho­to­vi­tel kli­en­to­vi územ­ně i časo­vě neo­me­ze­nou výhrad­ní licen­ci ke všem zná­mým způ­sobům uži­tí díla, není-li dohod­nu­to jinak. Zho­to­vi­tel není opráv­něn ty čás­ti díla, kte­ré vytvo­řil či dodal:
   1. dále uží­vat,
   2. komerč­ně zpra­co­vá­vat do dal­ších děl,
   3. dále s těmi­to díly neo­me­ze­ně naklá­dat.
  4. Pro pří­pad poru­še­ní povin­nos­ti kli­en­ta uve­de­né v tom­to člán­ku odst. 2 si smluv­ní stra­ny sjed­ná­va­jí smluv­ní poku­tu ve výši 500.000,- Kč za jed­not­li­vé poru­še­ní povin­nos­ti.
 7. Další ujednání a následky porušení povinností dle této Smlouvy

  1. Lhů­ty pro veš­ke­rá plně­ní dle této smlou­vy se auto­ma­tic­ky pro­dlu­žu­jí o dobu trvá­ní okol­nos­ti vyš­ší moci, ovšem pou­ze za před­po­kla­du, že dotče­ná smluv­ní stra­na o vzni­ku této udá­los­ti bez zby­teč­né­ho odkla­du písem­ně vyro­zu­mí dru­hou smluv­ní stra­nu. Pro úče­ly této smlou­vy se za okol­nost vyš­ší moci pova­žu­je kaž­dá mimo­řád­ná nepřed­ví­da­ná nebo neod­vra­ti­tel­ná udá­lost, kte­rá vznik­la nezá­vis­le na vůli smluv­ních stran, a kte­rá zne­mož­ňu­je po urči­tou dobu zce­la nebo čás­teč­ně spl­ně­ní závaz­ků někte­ré ze smluv­ních stran. Jako vyš­ší moc lze uznat udá­los­ti, ke kte­rým dojde po pod­pi­su této smlou­vy, a kte­ré nemoh­la dotče­ná smluv­ní stra­na při pod­pi­su této smlou­vy před­po­klá­dat ani jim bez vyna­lo­že­ní nepři­mě­ře­ných pro­střed­ků zabrá­nit. Jako vyš­ší moc nao­pak nelze uznat pře­káž­ku vzniklou z osob­ních pomě­rů kte­ré­ko­li smluv­ní stra­ny.
  2. Pře­sáh­ne-li pro­dle­ní Zho­to­vi­te­le s pře­dá­ním někte­ré z čás­tí Díla tři kalen­dář­ní měsí­ce, je kli­ent opráv­něn od této smlou­vy odstou­pit. Zho­to­vi­tel je opráv­něn od této smlou­vy odstou­pit v pří­pa­dě nepo­skyt­nu­tí potřeb­né sou­čin­nos­ti kli­en­ta pro dokon­če­ní Díla spo­čí­va­jí­cí v nepo­sky­to­vá­ní infor­ma­cí pro díl­čí plně­ní pra­cí, a to ani ve lhů­tě sed­mi kalen­dář­ních dnů od doru­če­ní opa­ko­va­né písem­né výzvy k poskyt­nu­tí této sou­čin­nos­ti (výzvu lze zaslat i pro­střed­nic­tvím emai­lu), nebo v pří­pa­dě pro­dle­ní s úhra­dou někte­ré fak­tu­ry pře­kra­ču­jí­cím pat­náct kalen­dář­ních dnů. Dále může kte­rá­ko­liv ze smluv­ních stran od této smlou­vy odstou­pit v pří­pa­dě okol­nos­ti vyš­ší moci trva­jí­cí déle než tři měsí­ce.
  3. Odstou­pe­ním od smlou­vy zani­ka­jí všech­na prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran z této smlou­vy, kro­mě náro­ku na náhra­du ško­dy vznik­lé poru­še­ním této smlou­vy, náro­ku na vydá­ní bez­dů­vod­né­ho obo­ha­ce­ní, náro­ku na zapla­ce­ní smluv­ní poku­ty a dal­ších ujed­ná­ní, kte­rá mají vzhle­dem ke své pova­ze zava­zo­vat smluv­ní stra­ny i po odstou­pe­ní od smlou­vy.
  4. Nárok na náhra­du ško­dy exis­tu­je ved­le náro­ku na zapla­ce­ní smluv­ní poku­ty, ust. § 2050 z. č. 89/2012 Sb., občan­ské­ho záko­ní­ku, se nepo­u­ži­je.
  5. Tato Smlou­va je sjed­ná­na jako nevý­hrad­ní.
  6. Kli­ent se tím­to zava­zu­je pro pří­pad, že při plně­ní Smlou­vy budou Zho­to­vi­te­li zpří­stup­ně­ny osob­ní úda­je ve smys­lu z. č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, upo­zor­nit jej na naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji, pou­čit jej o jeho povin­nos­tech vyplý­va­jí­cích z veřej­no­práv­ní úpra­vy a zajis­tit dosta­teč­né práv­ní i fak­tic­ké zabez­pe­če­ní, kte­ré zákon po správ­ci i zpra­co­va­te­li osob­ních úda­jů poža­du­je. V pří­pa­dě nespl­ně­ní těch­to povin­nos­tí odpo­ví­dá kli­ent Zho­to­vi­te­li za pří­pad­nou ško­du.
  7. Kli­ent dává Zho­to­vi­te­li sou­hlas k pou­ži­tí názvu a loga kli­en­ta k refe­renč­ním úče­lům. Pro pou­ži­tí dal­ších infor­ma­cí je nut­ný sou­hlas kli­en­ta po vyžá­dá­ní Zho­to­vi­te­lem.
 8. Osobní údaje

  1. Zho­to­vi­tel zpra­co­vá­vá ve smys­lu záko­na č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, osob­ní úda­je – iden­ti­fi­kač­ní úda­je kli­en­ta (jmé­no, pří­jme­ní, adre­sa, síd­lo, IČO) a jeho kon­takt­ní e‑mail, pří­pad­ně tele­fon­ní čís­lo za úče­lem evi­den­ce kli­en­ta, plně­ní ze Smlou­vy a pro ochra­nu a dolo­že­ní práv a povin­nos­tí Zho­to­vi­te­le. Poskyt­nu­tí jmé­na, pří­jme­ní, adre­sy nebo síd­la, pří­pad­ně IČ je nezbyt­né pro plně­ní úče­lu Smlou­vy. Poskyt­nu­tí emai­lo­vé adre­sy a tele­fon­ní čís­la je dob­ro­vol­né za úče­lem ply­nu­lé a rych­lé komu­ni­ka­ce mezi smluv­ní­mi stra­na­mi. Tyto osob­ní úda­je nebu­dou poskyt­nu­ty žád­né tře­tí stra­ně s výjim­kou posky­to­va­te­lů clou­do­vých úlo­žišť a zaměst­nan­ců nebo sub­do­da­va­te­lů Zho­to­vi­te­le.
  2. Kaž­dá fyzic­ká oso­ba je opráv­ně­na kon­tak­to­vat Zho­to­vi­te­le, vyžá­dat si od něj infor­ma­ci o tom, jaké osob­ní úda­je o této oso­bě jsou zpra­co­vá­vá­ny, vyžá­dat si jejich aktu­a­li­za­ci, opra­vu nebo sma­zá­ní, pokud na jejich ucho­vá­ní nemá Zho­to­vi­tel prá­vo. Zho­to­vi­tel je povi­nen tuto fyzic­kou oso­bu o aktu­a­li­za­ci, opra­vě, likvi­da­ci nebo jiném nalo­že­ní s osob­ní­mi úda­ji násled­ně infor­mo­vat.
  3. Dozor nad ochra­nou osob­ních úda­jů vyko­ná­vá Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.
 9. Ustanovení pro spotřebitele

  1. Usta­no­ve­ní toho­to člán­ku se uplat­ní pou­ze v pří­pa­dě, že kli­ent vstu­pu­je do smluv­ní­ho vzta­hu se Zho­to­vi­te­lem výluč­ně jako spo­tře­bi­tel (dále jen „spo­tře­bi­tel“), tj. člo­věk, kte­rý vůči Zho­to­vi­te­li vystu­pu­je mimo rámec své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti nebo mimo rámec samo­stat­né­ho výko­nu své­ho povo­lá­ní.
  2. V pří­pa­dě uza­vře­ní Smlou­vy onli­ne, dál­ko­vým způ­so­bem nebo mimo pro­sto­ry Zho­to­vi­te­le má spo­tře­bi­tel prá­vo odstou­pit od Smlou­vy do 14 dnů od její­ho uza­vře­ní bez udá­ní důvo­du. Odstou­pit lze písem­ně nebo zaslá­ním emai­lu na kon­takt­ní úda­je uve­de­né v záhla­ví těch­to VOP. Pro dodr­že­ní 14 den­ní lhů­ty je potře­ba toto odstou­pe­ní před jejím uply­nu­tím ode­slat.
  3. Odstou­pit v zákon­né lhů­tě 14 dnů nelze, pokud Zho­to­vi­tel již posky­tl plně­ní ve lhů­tě pro odstou­pe­ní spo­tře­bi­te­le na žádost spo­tře­bi­te­le.
  4. Odstou­pit v zákon­né lhů­tě 14 dnů nelze, pokud Zho­to­vi­tel posky­tl spo­tře­bi­te­li jako plně­ní digi­tál­ní obsah a ten­to obsah byl poskyt­nut ve lhů­tě pro odstou­pe­ní se sou­hla­sem a na žádost spo­tře­bi­te­le.
  5. V pří­pa­dě, že spo­tře­bi­tel odstou­pí od Smlou­vy v zákon­né lhů­tě 14 dnů, ačko­liv již bylo zapo­ča­to s plně­ním na zákla­dě jeho vlast­ní žádosti, je spo­tře­bi­tel povi­nen Zho­to­vi­te­li uhra­dit poměr­nou část plně­ní, nejmé­ně však 20 % sjed­na­né ceny.
  6. Spo­tře­bi­tel má pod­le záko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le, prá­vo na mimosoud­ní řeše­ní spo­tře­bi­tel­ské­ho spo­ru ply­nou­cí­ho ze Smlou­vy. V tako­vém pří­pa­dě je spo­tře­bi­tel opráv­něn obrá­tit se na Čes­kou obchod­ní inspek­ci, (Ústřed­ní inspek­to­rát — oddě­le­ní ADR, Ště­pán­ská 15, 120 00 Pra­ha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoud­ní řeše­ní spo­tře­bi­tel­ské­ho spo­ru se zaha­ju­je výluč­ně na návrh spo­tře­bi­te­le, a to v pří­pa­dě, že se spor nepo­da­ři­lo se Zho­to­vi­te­lem vyře­šit pří­mo. Návrh lze podat nej­poz­dě­ji do 1 roku ode dne, kdy spo­tře­bi­tel uplat­nil své prá­vo, kte­ré je před­mě­tem spo­ru, u Zho­to­vi­te­le popr­vé. Spo­tře­bi­tel má prá­vo zahá­jit mimosoud­ní řeše­ní spo­ru onli­ne pro­střed­nic­tvím plat­for­my ODR dostup­né na webo­vé strán­ce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Doru­čo­va­cí­mi adre­sa­mi smluv­ních stran, není-li dohod­nu­to jinak, jsou adre­sy jejich sídel vede­né ve veřej­ném rejstří­ku, a to vždy až do doby, než dojde ke změ­ně adre­sy síd­la smluv­ní stra­ny uve­de­né v rejstří­ku, nebo dokud někte­rá ze smluv­ních stran písem­ně neo­zná­mí změ­nu doru­čo­va­cí adre­sy, když záro­veň výslov­ně uve­de, že si pře­je doru­čo­vat na adre­su odliš­nou od adre­sy síd­la zapsa­né v rejstří­ku.
  2. Práv­ní vzta­hy mezi smluv­ní­mi stra­na­mi sou­vi­se­jí­cí se Smlou­vou a těmi­to VOP či od Smlou­vy či VOP odvo­ze­né se řídí práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky.
  3. Pro pří­pad spo­rů smluv­ních stran vze­šlých ze smlou­vy nebo VOP nebo sou­vi­se­jí­cích se smlou­vou či VOP bylo ujed­ná­no, že veš­ke­ré tako­vé spo­ry budou roz­ho­do­vá­ny sou­dy Čes­ké repub­li­ky.
  4. Bez před­cho­zí­ho písem­né­ho sou­hla­su dru­hé smluv­ní stra­ny není žád­ná smluv­ní stra­na opráv­ně­na jakou­ko­li svou pohle­dáv­ku ani jiné prá­vo ze Smlou­vy či se Smlou­vou sou­vi­se­jí­cí postou­pit tře­tí stra­ně, dát do zásta­vy ani uči­nit před­mě­tem zajiš­ťo­va­cí­ho pře­vo­du prá­va.
  5. Bez před­cho­zí­ho písem­né­ho sou­hla­su dru­hé smluv­ní stra­ny není žád­ná smluv­ní stra­na opráv­ně­na jakou­ko­li pohle­dáv­ku jed­no­stran­ně zapo­číst na pohle­dáv­ku vzniklou z této Smlou­vy ani s tou­to Smlou­vou sou­vi­se­jí­cí.

 

V Pra­ze, dne 1. 5. 2017
Anto­nín Pátek, v.r.

rev: 01.01.2024

Obchod­ní pod­mín­ky vypra­co­va­la Mgr. PETRA DOLEJŠOVÁ, advo­kát­ka > www.petradolejsova.cz

Skip to content