Tonda z Jizerek:
Spolehlivý grafik, zkušený DTP a fotograf

O Tondovi

Pre­ciz­ní prá­ce, spo­leh­li­vost a pro­fe­si­o­na­li­ta – to jsou cha­rak­te­ris­ti­ky, kte­ré defi­nu­jí Ton­du Pát­ka. Je to gra­fik s dlou­ho­le­tou pra­xí, kte­rý ovlá­dá své řemes­lo na špič­ko­vé úrov­ni. Spe­ci­a­li­zu­je se na tvor­bu tis­ko­vin, kata­lo­gy, maga­zí­ny a kni­hy. Díky jeho doved­nos­tem ve sprá­vě webů na redakč­ním sys­té­mu Wor­d­Press, v před­tis­ko­vé pří­pra­vě (pre-press) a odbor­né­mu pora­den­ství při výbě­ru tis­kár­ny, je ide­ál­ním part­ne­rem pro jaký­ko­li pro­jekt, kte­rý vyža­du­je detail­ní zna­lost a zku­še­nost.

Tonda z Jizrek

Osobní a profesní cesta

Ton­da se naro­dil v Liber­ci a jeho sil­ný vztah k Ješ­tě­du a Jizer­ským horám je nedíl­nou sou­čás­tí jeho iden­ti­ty. Od malič­ka ho jeho táta bral na van­d­ry po Čechách, což v něm vzbu­di­lo lás­ku k pří­ro­dě a horo­le­zec­tví. Lezl po ska­lách v Jizer­kách, ve Ska­lá­ku, na Suš­kách atd. Tato vášeň pro leze­ní a turis­ti­ku pře­tr­va­la až do dospě­los­ti, kde svo­ji svo­bo­du nachá­zí ve vol­ném ces­to­vá­ní a spa­ní pod hvězda­mi.

Více 25 let se Ton­da věno­val prá­ci s dět­mi v turis­tic­kém oddí­le. V těch­to čin­nos­tech našel svůj klid a smy­sl živo­ta, zejmé­na během let­ních tábo­rů, kde se dětem věno­val s maxi­mál­ní péčí. Ten­to smy­sl pro zod­po­věd­nost a péči o ostat­ní se pro­mí­tá i do jeho pro­fe­si­o­nál­ní­ho živo­ta.

Ton­da má hlu­bo­ký zájem o kul­tu­ru pré­rij­ních indi­á­nů a vikingské ságy. Ten­to zájem se odrá­ží v jeho prá­ci, kde se čas­to inspi­ru­je his­to­ric­ký­mi a kul­tur­ní­mi moti­vy. Nesná­ší lež a pod­ra­zy a jako správ­ná Váha má obrov­ský smy­sl pro spra­ve­dl­nost.

Pokud chce­te Ton­du potkat osob­ně, musí­te zamí­řit do lesa. Ve měs­tě ho najde­te jen zříd­ka, jeho srd­ce pat­ří pří­ro­dě. Ton­da z Jize­rek je jedi­neč­ná osob­nost, kte­rá kom­bi­nu­je pro­fe­si­o­nál­ní doved­nos­ti s hlu­bo­kým respek­tem k pří­ro­dě a spra­ve­dl­nos­ti. To vše z něho dělá ide­ál­ní­ho part­ne­ra pro vaše pro­jek­ty, ať už jsou jak­ko­li nároč­né.

Ton­da má za sebou řadu spo­ko­je­ných kli­en­tů, kte­ří oce­ňu­jí jeho pre­ciz­nost, spo­leh­li­vost a pro­fe­si­o­na­li­tu. 

Profesionální dovednosti a služby

Grafika:

Ton­da začí­ná kaž­dý pro­jekt důklad­ným pocho­pe­ním potřeb a cílů kli­en­ta. Násle­du­jí jeho kre­a­tiv­ní nápa­dy a zpra­co­vá­ní, po něko­li­ka kolech korek­tur je gra­fi­ka hoto­vá. Kaž­dý pro­jekt je pro­vá­děn s maxi­mál­ní pre­ciz­nos­tí a důra­zem na detai­ly.

Pre-press:

Ton­da posky­tu­je kom­plex­ní služ­by v oblas­ti před­tis­ko­vé pří­pra­vy. Pora­dí vám s výbě­rem mate­ri­á­lu a pomů­že vybrat tis­kár­nu, kte­rá spl­ní vaše poža­dav­ky.

On-line grafika:

V dneš­ní digi­tál­ní době je onli­ne pří­tom­nost nezbyt­ná. Ton­da při­pra­ví gra­fi­ku pro weby, soci­ál­ní sítě a mobil­ní zaří­ze­ní, kte­rá zaujme a efek­tiv­ně komu­ni­ku­je vaši znač­ku.

Webové stránky:

Pomů­že vám s tvor­bou webu a nau­čí vás ho správ­ně ovlá­dat. Pokud bude­te chtít, může vám pomo­ci i se sprá­vou vašich webo­vých strá­nek. Vše pro­bí­há na plat­for­mě Wor­d­Press.

Tonda z Jizerek
Skip to content