Moje služby

tisk

Magazíny | Katalogy

Pomo­hu vám s návrhem desig­nu. Pora­dím s čle­ně­ním, dopo­ru­čím fot­ky nebo foto­gra­fa. Pokud bude potře­ba, tak dopo­ru­čím i dob­ré­ho texta­ře.
Zajis­tím vám kom­plet­ní prá­ci na klíč, nebo vám navrh­nu základ a ode­vzdám pra­cov­ní data.
Samo­zřej­mos­tí je zajiš­tě­ní před­tis­ko­vé pří­pra­vy.

Nabí­zím prá­ci zku­še­né­ho gra­fi­ka a DTP ope­rá­to­ra.

Letáky | Plakáty | Vizitky |

Potře­bu­je­te pro svou pre­zen­ta­ci infor­mač­ní letá­ky? Nabíd­ko­vé lis­ty nebo pla­ká­ty? Dej­te mi vědět a já vám s tím ochot­ně pomůžu. Mám boha­té zku­še­nos­ti z rea­li­za­cí reklam­ních tis­ko­vin.
Pomo­hu vám navrh­nout gra­fi­ku, buď pod­le vašich před­stav nebo dle pra­vi­del vaše­ho firem­ní­ho sty­lu.
Samo­zřej­mos­tí je před­tis­ko­vá pří­pra­va.

on-line

Bannery | Weby

S tis­ko­vou pro­duk­cí udě­lá­te hod­ně pará­dy, ale je potře­ba mys­let na pro­stor v Inter­ne­tu. Onli­ne ban­ne­ry pro webo­vé strán­ky, na Face­book a dal­ší soci­ál­ní sítě.
Mám zku­še­nos­ti s návrhem a tvor­bou ban­ne­rů. Pomo­hu a pora­dím.
Potře­bu­je-li jed­no­du­chý web, ozvě­te se. Pora­dí­me se o dal­ším postu­pu.

web-lmsVenku
web-legeartis

CO vás zAjímá? napište mi!

Napiš­te co vás zají­má, poptej­te zakáz­ku. Odpo­vím co nejdří­ve. Díky.

3 + 2 =

Skip to content