Vyberte stránku

GDPR | Zpracování vašich osobních údajů

GDPR | Zpracování vašich osobních údajů

Anto­nín Pátek, gra­fic­ký designer a foto­graf, IČ 01322044.

S jaký­mi vaši­mi daty pra­cu­ji:

  1. Ohled­ně vaší poptáv­ky mých slu­žeb, mám na webu kon­takt­ní for­mu­lář. Úda­je, kte­ré mi do něj vypí­še­te zpra­co­vá­vám za úče­lem odpo­vě­di na vaši zprá­vu. Pokud se dále domlu­ví­me na dal­ší spo­lu­prá­ci, budu zpra­co­vá­vat vaše jmé­no, kon­takt­ní úda­je (e‑mail, tele­fon), vaše pod­ni­ka­tel­ské úda­je a pří­pad­ně data, kte­rá mi pře­dá­te, abych mohl poskyt­nout svůj ser­vis a služ­by. Pokud se na spo­lu­prá­ci nedo­mlu­ví­me, vaše úda­je se neza­pi­su­jí na ser­ver a u mne v počí­ta­či mají vyhra­ze­ný bez­peč­ný pro­stor. Pokud se na spo­lu­prá­ci domlu­ví­me, vaše data budu zpra­co­vá­vat po dobu spo­lu­prá­ce a 10 let od ukon­če­ní naší spo­lu­prá­ce. Veš­ke­rá tato prá­ce s daty je mož­ná díky tzv. naří­ze­ní GDPR.
  2. Na mých strán­kách fun­gu­jí i coo­kies, kte­ré vyu­ží­vám. Kon­krét­ně se jed­ná o coo­kies pro fun­go­vá­ní a měře­ní návštěv­nos­ti mého webu. Tako­vé naklá­dá­ní s coo­kies mi umož­ňu­je opět GDPR, na zákla­dě tzv. opráv­ně­né­ho zájmu.
  3. Coo­kies pro mě shro­maž­ďu­je služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics. Tu pro­vo­zu­je Goo­gle Ire­land Ltd., síd­lem Goo­gle Buil­ding Gor­don Hou­se, 4 Barrow St, Dub­lin, D04 E5W5, Irsko, pod­le svých pod­mí­nek, kte­ré najde­te tady.
  4. Pokud bys­te mě potře­bo­va­li ohled­ně vašich dat a mé prá­ce s nimi kon­tak­to­vat, napiš­te mi na e‑mail tonda@tondapatek.cz.
  5. Naří­ze­ní GDPR (naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES) vám dává spous­tu práv. Mezi nimi je prá­vo obrá­tit se na mě a chtít infor­ma­ce, jaké osob­ní úda­je zpra­co­vá­vám, vyžá­dat si pří­stup k osob­ním úda­jům, nechat je aktu­a­li­zo­vat nebo opra­vit, chtít ome­ze­ní zpra­co­vá­ní, kopii osob­ních úda­jů, pře­nos osob­ních úda­jů nebo po mně poža­do­vat výmaz. Pokud si mys­lí­te, že s osob­ní­mi úda­ji nena­klá­dám, jak bych měl, máte mož­nost podat stíž­nost u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů, pří­pad­ně se obrá­tit na soud. Ale věřím, že k niče­mu tako­vé­mu mezi námi nedo­jde.

 

(Zdroj pod­kla­du doku­men­tu: Pet­ra Dolej­šo­vá https://www.petradolejsova.cz/)

Skip to content