Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Antonín Pátek, zapsaný v živnostenském rejstříku
Se sídlem: Kmochova 517/2, 150 00, Praha 5
IČ: 01322044
Kontaktní email: tonda@tondapatek.cz
Tel. č.: +420 608 372 367
Číslo účtu: 1294763015/3030
(dále též jen „Zhotovitel“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Zhotovitel je podnikatelem podnikajícím v oblasti grafické tvorby a DTP (tzv. „desktop publishing“).
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které byly mezi Zhotovitelem a klientem založeny smlouvou o vytvoření díla (dále „Smlouva“).
 2. Uzavření a předmět Smlouvy
  1. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetím nabídky Zhotovitele klientem. Nabídka musí obsahovat alespoň:
    • identifikaci klienta
    • identifikaci požadovaného díla
    • výši odměny za tvorbu díla a výši odměny za udělení licence.
  2. Není-li výše odměny za udělení licence v nabídce uvedena, platí, že licence je bezúplatná, nevyplývá-li z předchozí komunikace stran, že k neuvedení této položky došlo z nedbalosti nebo proto, že konkrétní výše odměny za licenci bude stranami dodatečně dohodnuta.
  3. Smlouvu lze uzavřít písemně, kdy za písemnost se považuje i elektronická komunikace stran.
  4. Zhotovitel se zavazuje provést pro klienta na svůj náklad a nebezpečí dílo vymezené ve Smlouvě a klient se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále „VOP“).
 3. Předání Díla
  1. Klient se zavazuje předat Zhotoviteli veškerá data potřebná pro zhotovení Díla.
  2. Klient se zavazuje upřesnit k žádosti Zhotovitele svou představu a své požadavky na podobu Díla a Zhotovitel se zavazuje podle možností těmto představám a požadavkům klienta vyhovět, ledaže by to představovalo obtížnou překážku ve splnění parametrů Díla nebo nikoli zanedbatelné zvýšení nákladů/úsilí na vytvoření Díla. Pro vyloučení pochybností je klient srozuměn a souhlasí s tím, že příkazy klienta Zhotovitel při provádění Díla vázán není.
  3. Předáním plnění se rozumí zaslání Díla v podobě .pdf na email Klienta, není-li takový email znám, pak na adresu Klienta, není-li stranami dohodnuto jinak. Klient je srozuměn s tím, že sjednané plnění nezahrnuje předání zdrojových souborů/kódů. Klient je oprávněn požadovat odevzdání zdrojových souborů/kódů pouze v případě, že tyto Zhotoviteli poskytl za účelem jejich úpravy a tedy za účelem realizace předmětu Smlouvy.
  4. V případě potřeby dodání dat a podkladů potřebných pro zhotovení Díla je povinen tyto data a podklady klient dodat bezodkladně. V případě, že dodání ze strany klienta trvá dobu delší než jeden den, prodlužuje se datum předání Díla o délku prodlení klienta.
  5. Pokud Zhotovitel provede Dílo před sjednanou lhůtou a vyzve klienta k převzetí Díla, je klient povinen Dílo převzít v tomto dřívějším termínu.
 4. Odměna za Dílo, platební podmínky
  1. Odměnu tvoří tyto části:
   1. 50 % odměny náleží Zhotoviteli za vypracování jedné verze návrhu Díla (tzv. skicovné), není-li stranami dohodnuto jinak,
   2. 50 % odměny náleží Zhotoviteli za vypracování konečné podoby Díla.
  2. Vypracování každé další verze návrhu Díla je zpoplatněno v závislosti na časové náročnosti, kdy odměna za takový další návrh je určena jako násobek vynaloženého času Zhotovitele a sazby 950 Kč/hod. práce vč. DPH (Zhotovitel není plátce DPH). Při objednávce vypracování další verze klientem Zhotovitel uvede odhadovanou časovou náročnost. Při schválení této dílčí práce je klient povinen zaplatit zálohu ve výši 100 %. Na tuto dílčí smlouvu se vztahují tyto VOP obdobným způsobem. Záloha bude započtena proti nároku Zhotovitele na úhradu odměny za sjednaný dílčí návrh.
  3. Nárok na odměnu uvedenou v odst. 1, řádku 1. tohoto článku Zhotoviteli vzniká zasláním nebo zpřístupněním návrhu Díla klientovi.
  4. Nárok na odměnu uvedenou v odst. 1, řádku 2. tohoto článku Zhotoviteli vzniká zasláním nebo zpřístupněním konečné podoby Díla klientovi.
  5. Není-li stanoveno jinak, je odměna splatná do 10 dnů od vystavení příslušného daňového dokladu.
  6. Klient je povinen zaplatit Zhotoviteli zálohu na plnění ve výši 50 % sjednané odměny vč. DPH. Záloha je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že záloha bude započtena proti nároku Zhotovitele na úhradu odměny za skicovné.
  7. Zhotovitel je povinen započít a pokračovat s prací na Díle teprve po přičtení zálohy uvedené v předchozím odstavci na účet Zhotovitele. V případě prodlení s úhradou záloh se o dobu prodlení klienta prodlužují rovněž lhůty k plnění Zhotovitele.
  8. Odměna uvedená v tomto článku nezahrnuje náklady potřebné k případnému úplatnému zajištění podkladů pro Dílo (zejména fotografií a jiných děl ve smyslu autorského zákona).
  9. V případě výslovného ujednání stran o tom, že plnění Zhotovitele bude zahrnovat předání zdrojových souborů/kódů, je klient za poskytnutí těchto souborů/kódů povinen Zhotoviteli zaplatit další odměnu ve výši pětinásobku sjednané odměny za Dílo, není-li stranami stanoveno jinak. Soubory/kódy budou Klientovi poskytnuty do 5 pracovních dnů od uhrazení této částky Zhotoviteli. Bude-li tato částka Zhotoviteli v plné výši uhrazena přede dnem vyhotovení Díla, budou soubory/kódy klientovi předány spolu s předáním Díla podle čl. 3, Předání Díla, těchto VOP.
 5. Postup v případě zjištění vad či nedodělků
  1. Dílo, resp. jeho příslušná část, bude Zhotovitelem předána a klientem převzata i tehdy, když v Díle nebo některé jeho části budou vady či nedodělky, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými podstatným způsobem nebrání funkčnosti a možnosti užívání Díla, resp. jeho příslušné části.
  2. Bude-li mít Dílo nebo jeho část vady či nedodělky, které podstatným způsobem brání jeho funkčnosti a možnosti užívání, může klient odmítnout Dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém klient uvede důvody nepřevzetí Díla nebo jeho části a Zhotovitel uvede k vytýkaným vadám či nedodělkům své stanovisko.
  3. Klient je povinen bez zbytečného odkladu po předání Díla nebo jeho části otestovat všechny funkcionality. Případné vady či nedodělky je klient povinen písemně vytknout Zhotoviteli ve lhůtě 5 kalendářních dnů od převzetí příslušné části Díla. Neučiní-li tak, jeho práva domáhat se nároků z titulů odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu zanikají, ledaže by šlo o vady či nedodělky, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení náležité pozornosti. Vady či nedodělky, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení náležité pozornosti, je klient povinen písemně vytknout Zhotoviteli ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do jednoho roku od převzetí poslední z částí Díla.
  4. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky vytknuté mu v souladu s těmito VOP odstranit do 10 pracovních dnů od doručení výzvy k jejich odstranění. Náklady na případné odstranění vad a nedodělků nese Zhotovitel.
  5. Vzhledem k povaze Díla si smluvní strany sjednaly, že klient není oprávněn odstranit případné vady či nedodělky Díla ve vlastní režii, ledaže by mu k tomu konkrétnímu účelu dal Zhotovitel svůj výslovný předchozí souhlas, nebo pokud by Zhotovitel bez důležitého důvodu tyto vady či nedodělky neodstranil ve lhůtě dle předchozího odstavce této smlouvy.
  6. Pro předcházení případným budoucím sporům si smluvní strany sjednávají, že za vadu Díla nebo jeho části se nepovažuje subjektivní posouzení estetičnosti Díla nebo jeho části, pokud Dílo z objektivního hlediska odpovídá prokazatelnému zadání ze strany klienta v době uzavření Smlouvy.
 6. Práva duševního vlastnictví
  1. Klient prohlašuje, že v případě dodání podkladů pro plnění ze Smlouvy je oprávněným uživatelem podkladů a děl (dále jen „Podklady“), a že neoznámí-li Zhotoviteli jinak, je rovněž oprávněn s těmito Podklady nakládat, zejména je oprávněn udělit k užití těchto děl souhlas, licenci, podlicenci či majetková práva k dílu postoupit, dále má souhlas autora s úpravami díla, s jeho spojením s jiným dílem nebo zařazením do souborného díla a tento souhlas je přenositelný i vůči třetím osobám. Ukáže-li se být toto prohlášení nepravdivé, odpovídá klient za způsobenou škodu.
  2. Je-li předmětem Smlouvy vytvoření a dodání díla, které splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu z.č. 121/2000 Sb., autorského zákona:
   1. klient je oprávněn dílo užít pro své podnikatelské i nepodnikatelské účely,
   2. klient není oprávněn dílo upravovat,
   3. klient je oprávněn dílo spojit s jiným dílem či jej zařadit do díla souborného,
   4. klient je oprávněn dílo rozmnožovat bez množstevního omezení,klient není oprávněn udělit k dílu podlicenci a souhlas v rozsahu jeho práv vyplývajících z tohoto článku a odstavce,
   5. klient není oprávněn postoupit svá oprávnění k dílu mu vyplývající z tohoto článku a odstavce,
   6. klient není oprávněn dílo užít způsobem snižujícím jeho důstojnost,
   7. klient není povinen uvádět u díla název Zhotovitele a/nebo jeho logo,
   8. klient není povinen dílo užít.
  3. K dílu, které je výsledkem plnění Smlouvy, uděluje Zhotovitel klientovi územně i časově neomezenou výhradní licenci ke všem známým způsobům užití díla, není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel není oprávněn ty části díla, které vytvořil či dodal:
   1. dále užívat,
   2. komerčně zpracovávat do dalších děl,
   3. dále s těmito díly neomezeně nakládat.
  4. Pro případ porušení povinnosti klienta uvedené v tomto článku odst. 2 si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti.
 7. Další ujednání a následky porušení povinností dle této Smlouvy
  1. Lhůty pro veškerá plnění dle této smlouvy se automaticky prodlužují o dobu trvání okolnosti vyšší moci, ovšem pouze za předpokladu, že dotčená smluvní strana o vzniku této události bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí druhou smluvní stranu. Pro účely této smlouvy se za okolnost vyšší moci považuje každá mimořádná nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Jako vyšší moc naopak nelze uznat překážku vzniklou z osobních poměrů kterékoli smluvní strany.
  2. Přesáhne-li prodlení Zhotovitele s předáním některé z částí Díla tři kalendářní měsíce, je klient oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí potřebné součinnosti klienta pro dokončení Díla spočívající v neposkytování informací pro dílčí plnění prací, a to ani ve lhůtě sedmi kalendářních dnů od doručení opakované písemné výzvy k poskytnutí této součinnosti (výzvu lze zaslat i prostřednictvím emailu), nebo v případě prodlení s úhradou některé faktury překračujícím patnáct kalendářních dnů. Dále může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit v případě okolnosti vyšší moci trvající déle než tři měsíce.
  3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, kromě nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, nároku na vydání bezdůvodného obohacení, nároku na zaplacení smluvní pokuty a dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.
  4. Nárok na náhradu škody existuje vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, ust. § 2050 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.
  5. Tato Smlouva je sjednána jako nevýhradní.
  6. Klient se tímto zavazuje pro případ, že při plnění Smlouvy budou Zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, upozornit jej na nakládání s osobními údaji, poučit jej o jeho povinnostech vyplývajících z veřejnoprávní úpravy a zajistit dostatečné právní i faktické zabezpečení, které zákon po správci i zpracovateli osobních údajů požaduje. V případě nesplnění těchto povinností odpovídá klient Zhotoviteli za případnou škodu.
  7. Klient dává Zhotoviteli souhlas k použití názvu a loga klienta k referenčním účelům. Pro použití dalších informací je nutný souhlas klienta po vyžádání Zhotovitelem.
 8. Osobní údaje
  1. Zhotovitel zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje – identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, sídlo, IČO) a jeho kontaktní email, případně telefonní číslo za účelem evidence klienta, plnění ze Smlouvy a pro ochranu a doložení práv a povinností Zhotovitele. Poskytnutí jména, příjmení, adresy nebo sídla, případně IČ je nezbytné pro plnění účelu Smlouvy. Poskytnutí emailové adresy a telefonní čísla je dobrovolné za účelem plynulé a rychlé komunikace mezi smluvními stranami. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou poskytovatelů cloudových úložišť a zaměstnanců nebo subdodavatelů Zhotovitele.
  2. Každá fyzická osoba je oprávněna kontaktovat Zhotovitele, vyžádat si od něj informaci o tom, jaké osobní údaje o této osobě jsou zpracovávány, vyžádat si jejich aktualizaci, opravu nebo smazání, pokud na jejich uchování nemá Zhotovitel právo. Zhotovitel je povinen tuto fyzickou osobu o aktualizaci, opravě, likvidaci nebo jiném naložení s osobními údaji následně informovat.
  3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Ustanovení pro spotřebitele
  1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že klient vstupuje do smluvního vztahu se Zhotovitelem výlučně jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Zhotoviteli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. V případě uzavření Smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory Zhotovitele má spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené v záhlaví těchto VOP. Pro dodržení 14 denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
  3. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Zhotovitel již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele na žádost spotřebitele.
  4. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Zhotovitel poskytl spotřebiteli jako plnění digitální obsah a tento obsah byl poskytnut ve lhůtě pro odstoupení se souhlasem a na žádost spotřebitele.
  5. V případě, že spotřebitel odstoupí od Smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen Zhotoviteli uhradit poměrnou část plnění, nejméně však 20 % sjednané ceny.
  6. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo se Zhotovitelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zhotovitele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Doručovacími adresami smluvních stran, není-li dohodnuto jinak, jsou adresy jejich sídel vedené ve veřejném rejstříku, a to vždy až do doby, než dojde ke změně adresy sídla smluvní strany uvedené v rejstříku, nebo dokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí změnu doručovací adresy, když zároveň výslovně uvede, že si přeje doručovat na adresu odlišnou od adresy sídla zapsané v rejstříku.
  2. Právní vztahy mezi smluvními stranami související se Smlouvou a těmito VOP či od Smlouvy či VOP odvozené se řídí právním řádem České republiky.
  3. Pro případ sporů smluvních stran vzešlých ze smlouvy nebo VOP nebo souvisejících se smlouvou či VOP bylo ujednáno, že veškeré takové spory budou rozhodovány soudy České republiky.
  4. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná smluvní strana oprávněna jakoukoli svou pohledávku ani jiné právo ze Smlouvy či se Smlouvou související postoupit třetí straně, dát do zástavy ani učinit předmětem zajišťovacího převodu práva.
  5. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná smluvní strana oprávněna jakoukoli pohledávku jednostranně započíst na pohledávku vzniklou z této Smlouvy ani s touto Smlouvou související.

 

V Praze, dne 1. 5. 2017
Antonín Pátek, v.r.

rev: 01012023

Obchodní podmínky vypracovala Mgr. PETRA DOLEJŠOVÁ, advokátka > www.petradolejsova.cz

Rhodium Libre