404 — Chybová stránka

Jejda!

Sta­la se chyb­ka a hle­da­ná strán­ka tu už není. Mož­ná je pře­jme­no­va­ná, nebo je jin­de. Na opra­vě pra­cu­ji. Omlou­vám se za kom­pli­ka­ci.

Co to zna­me­ná?
“404 — Chy­bo­vá strán­ka” je chy­bo­vá zprá­va HTTP, kte­rá zna­me­ná, že ser­ver nemohl najít poža­do­va­ný doku­ment nebo zdroj. K této chy­bě dochá­zí, když ser­ver nemů­že najít strán­ku, kte­rou uži­va­tel hle­dá, obvykle pro­to, že:

1. **URL adre­sa je nespráv­ná:** Uži­va­tel zadal nespráv­nou adre­su URL nebo klik­nul na neplat­ný odkaz.
2. **Strán­ka byla pře­su­nu­ta nebo sma­zá­na:** Strán­ka již nee­xis­tu­je na původ­ní adre­se.
3. **Chy­ba v inter­ních odka­zech:** Strán­ky na webu mohou mít špat­né nebo zasta­ra­lé odka­zy.

Když uži­va­tel nara­zí na chy­bu 404, může se mu zob­ra­zit stan­dard­ní chy­bo­vá strán­ka, kte­rou posky­tu­je ser­ver, nebo při­způ­so­be­ná chy­bo­vá strán­ka vytvo­ře­ná správ­cem webu. Při­způ­so­be­né chy­bo­vé strán­ky čas­to zahr­nu­jí odka­zy na hlav­ní strán­ku nebo na jiné čás­ti webu, aby uži­va­te­li usnad­ni­ly navi­ga­ci a pomoh­ly mu najít hle­da­ný obsah.

zlomená tužka
Skip to content