Spo­leh­li­vý gra­fik a foto­graf z Jize­rek

Tonda Pátek

Pre­ciz­ní prá­ce, spo­leh­li­vost a pro­fe­si­o­na­li­ta – to jsou cha­rak­te­ris­ti­ky, kte­ré mne a moji prá­ci vysti­hu­jí. Jsem gra­fik s dlou­ho­le­tou pra­xí, kte­rý ovlá­dá své řemes­lo na špič­ko­vé úrov­ni. Mou spe­ci­a­li­tou je tvor­ba tis­ko­vin, kata­lo­gů, maga­zí­nů a knih. Díky doved­nos­tem ve sprá­vě webů (na redakč­ním sys­té­mu Wor­d­Press), v před­tis­ko­vé pří­pra­vě (pre-press) a odbor­né­mu pora­den­ství při výbě­ru tis­kár­ny, jsem ide­ál­ním part­ne­rem pro jaký­ko­li pro­jekt, kte­rý vyža­du­je detail­ní zna­los­ti a zku­še­nos­ti.

dtp

Grafika

Před tvor­bou je potře­ba zjis­tit vaše potře­by, cíle. Potom při­jdou na řadu moje nápa­dy a zpra­co­vá­ní. Pro­běh­ne pár korek­tur a gra­fi­ka je hoto­vá.

Pre-press

Fáze, kdy je potře­ba tisk­nout. Začí­ná se s před­tis­ko­vou pří­pra­vou. Pora­dím vám, jaký zvo­lit mate­ri­ál a pomůžu vám s výbě­rem tis­kár­ny.

On-line grafika

Na těch Inter­ne­tech je dnes sko­ro kaž­dý. Tak­že vám při­pra­vím veš­ke­rou gra­fi­ku pro onli­ne pro­stor. To máte váš web, soci­ál­ní sítě, mobil­ní zaří­ze­ní.

Webové stránky

Pomůžu vám s tvor­bou webu, nau­čím vás ho správ­ně ovlá­dat. A pokud bude­te chtít, tak můžu pomo­ci i se sprá­vou. Vše pobě­ží na Wor­d­Pres­su.

Výběr z prací

3 hlavní důvody, proč se mnou spolupracovat

Bohaté zkušenosti

Díky leti­tým zku­še­nos­tem v obo­ru vám mohu nabíd­nout pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a vyso­kou kva­li­tu slu­žeb. Kaž­dý pro­jekt je pro mě důle­ži­tý a věnu­ji mu maxi­mál­ní pozor­nost.

Spolehlivost

Mým hlav­ním cílem je vaše spo­ko­je­nost. Pro­to kla­du důraz na dodr­žo­vá­ní ter­mí­nů a kva­lit­ní komu­ni­ka­ci. Může­te se na mě spo­leh­nout v kaž­dé fázi pro­jek­tu.

Komplexní služby

Nabí­zím širo­ké spek­trum slu­žeb od gra­fic­ké­ho návr­hu přes před­tis­ko­vou pří­pra­vu až po tvor­bu a sprá­vu webo­vých strá­nek. Díky tomu máte vše potřeb­né na jed­nom mís­tě a nemu­sí­te hle­dat dal­ší doda­va­te­le.

Je mi ctí s vámi spolupracovat:

“Jde-li pro­blém vyře­šit, nemu­sí­me se trá­pit. Nejde-li vyře­šit, trá­pe­ní nám nepo­mů­že.” Bud­ha

DOPORUČENÍ

Pra­cu­ji pro vás. A jsem rád, když se prá­ce daří.

“Spo­lu­prá­ce s Ton­dou Pát­kem byla výbor­ná. Při­pra­vil pro nás gra­fic­ký návrh sbor­ní­ků a tis­ko­vin pro vědec­ké kon­fe­ren­ce. Prá­ce byla odve­de­na ve vyso­ké kva­li­tě a v poža­do­va­ných ter­mí­nech. Pan Pátek obra­tem rea­go­val na naše poža­dav­ky a komu­ni­ka­ce pro­bí­ha­la bez pro­blé­mů. Výsled­ná podo­ba doku­men­tů měla vel­mi pozi­tiv­ní ohlas i u účast­ní­ků akcí. Spo­lu­prá­ci s panem Pát­kem mohu jen dopo­ru­čit.”

Mar­ké­ta Mor­ská

Insti­tu­te of Molecu­lar Gene­tics of the Czech Aca­de­my of Sciences

Když se u nás v týmu zamýš­lí­me nad vlast­ní zku­še­nos­tí s Ton­dou, při­chá­zí nám slo­va jako pre­ciz­nost, spo­leh­li­vost, zod­po­věd­nost, napo­je­ní (ve smys­lu schop­nos­ti vel­mi efek­tiv­ně a přes­ně pocho­pit potře­by kli­en­ta), trpě­li­vost, fle­xi­bi­li­ta, pro­fe­si­o­na­li­ta, efek­ti­vi­ta, fair-play, kre­a­ti­vi­ta. Dlou­ho jsme hle­da­li.. a našli jsme. Setká­ní s Ton­dou pro nás bylo tako­vým vzác­ným darem. Jde o spo­lu­prá­ci v rados­ti, s úsmě­vem, a to za jakých­ko­liv okol­nos­tí. Ton­du dopo­ru­ču­je­me my všich­ni v našem týmu a těší­me se na dal­ší spo­lu­prá­ci.

Vla­ď­ka Valen­to­vá

“Jsme přes­ně tam, kde máme být”, Peblo

“Rych­lá reak­ce, pre­ciz­ní prá­ce, oka­mži­té opra­vy po korek­tu­rách z naší stra­ny, jas­ně daná cena za prá­ci a pod­le fak­tu­ry i dodr­že­ná. Navíc se jed­na­lo o dopl­ně­ní do stá­va­jí­cích mate­ri­á­lů, kte­ré na začát­ku při­pra­vil někdo jiný, a na výsled­ku není poznat autor­ství dvou lidí = přes­ně dodr­že­ný kon­cept. Dopo­ru­ču­ji.”

Tomáš Mirov­ský

sil­nič­ní běžec­ký závod PALESTRA Kbel­ská 10

Pat­ří­te také, jako já, k těm, kte­ří se v gra­fi­ce moc nevy­zna­jí? Kte­ří gra­fi­ku hod­no­tí jen líbí/nelíbí? Kte­ří se s gra­fi­ky či DTP spe­ci­a­lis­ty dosta­li do kříž­ku, pro­to­že neda­li jas­ný brief? V tom pří­pa­dě se obrať­te na Ton­du. Lid­sky i pro­fes­ně skvě­lý člo­věk na správ­ném mís­tě. Pre­ciz­ní, pro­ak­tiv­ní, sluš­ný, ope­ra­tiv­ní a zod­po­věd­ný. Zkrát­ka zadá­te prá­ci a o nic se nemu­sí­te sta­rat. Nej­poz­dě­ji v den D a hodi­nu H (ale vět­ši­nou ješ­tě dří­ve) máte vše hoto­vé. S Ton­dou jsem spo­lu­pra­co­val při Run­C­zech závo­dech, kte­rým stvo­řil vizu­ál­ní identi­tu, jejíž prv­ky se pou­ží­va­jí dodnes. Skvě­le to umí i s foťá­kem, vyu­žil jsem jeho schop­nos­ti na mno­ha vel­kých akcích a nemůžu jinak než ho maxi­mál­ně dopo­ru­čit!

Tomáš Cou­fal

spor­tov­ní mar­ke­tér, VMLY&R

Pokud potře­bu­je­te něko­ho, na koho se dá spo­leh­nout, oce­ňu­je­te pro­fe­si­o­na­li­tu a váží­te si féro­vé­ho pří­stu­pu, pak se obrať­te na Ton­du Pát­ka. Podí­lí se na pří­pra­vě všech spor­tov­ních pro­jek­tů, kte­ré pořá­dá Spor­ti­fy. Děku­je­me..”

Mirek Jiřík

Vzdě­lá­vá­ní zážit­kem / Cir­ku­lár­ní edu cen­t­rum a ško­la / Mar­ke­ting a ino­va­ce, Spor­ti­fy

Kontakt

Nej­spo­leh­li­věj­ší je napsat mi e‑mail. Fakt. Je to i dost rych­lý. S jis­to­tou vím, že odpo­vím rych­le­ji, než bych zve­dl tele­fon. A taky se Váš dotaz neztra­tí, neza­pad­ne…

 

 .… proctitoneberu.cz

Skip to content